เรียน ผู้ใช้บริการ บจก.ยัวร์คอนเน็ค

เรื่อง ปรับปรุงระบบ Server ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2555

 

เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบการใช้งาน Server ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ทางบริษัทจะทำการปรับปรุงทั้งในส่วนของ Hardware และ Software จากการดำเนินการปรับปรุงระบบครั้งนี้ทางบริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปิดระบบ Server ของท่านในระหว่างการปรับปรุง โดยจะทำการปิดทีละ Server และใช้เวลาในการปิดแต่ละ Server โดยประมาณ 5 ถึง 30 นาทีและในบาง Server อาจใช้เวลามากกว่า 45 นาที โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 23:59 น. ของวันที่ 13 เมษายน 2555 ถึง เวลา 08:00 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2555

 

Server ที่มีผลกระทบ

- Web Server ทั้งหมด
- VPS Server ทั้งหมด
- Cloud Server ทั้งหมด
- DNS Cluster ทั้งหมด
- Mail Gateway ทั้งหมด

 

ได้รับผลกระทบอย่างไร

การใช้งานเว็บไซต์ อีเมล์ รวมถึงการอัพโหลดไฟล์ต่างๆของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในช่วงระยะเวลา 15 ถึง 45 นาทีเป็นอย่างมากในระหว่างการปรับปรุงระบบ ทางบริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ของท่านให้น้อยที่สุด

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
ทีมงานบริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัดThursday, April 12, 2012

« ย้อนกลับ