การลบ Email Autoresponders

การลบ Email Autoresponders

1.Login User cPanel
หน้าlogin


2.เลือกหัวข้อEMail>Autoresponders
responders


3.เลือกEmailที่ต้องการลบ>Delete
responders05

4.กด Delete Autoresponder
responders06
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การเปลี่ยนPassword Email

การเปลี่ยนPassword Email Accounts 1.Login User cPanel  2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...

การแก้ไข Email Autoresponders

การแก้ไขEmail Autoresponders1.Login User cPanel2.เลือกหัวข้อEMail>Autoresponders...

การเริ่มต้นใช้งาน Email Autoresponders

การเริ่มต้นใช้งานในส่วน Email AutorespondersEmail autoresponder คือ การตั้งการตอบอีเมล์(reply)...

การสร้าง Email Accounts

การสร้าง Email Accounts1.Login User cPanel   2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...

การเปลี่ยนPassword cPanel

การเปลี่ยนPassword cPanel  1.Login User cPanel...