การเปลี่ยนPassword cPanel

การเปลี่ยนPassword cPanel

 1.Login User cPanel
หน้าlogin


2กดที่Username(ไอคอนรูปคน)>Password
user

3.ใส่Passwordเก่า>ตั้งPasswordใหม่ หรือ กดPassword Generator>Change you passwordpasswordnew

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การแก้ไข Email Autoresponders

การแก้ไขEmail Autoresponders1.Login User cPanel2.เลือกหัวข้อEMail>Autoresponders...

การลบ Email Autoresponders

การลบ Email Autoresponders1.Login User...

การเปลี่ยนPassword Email

การเปลี่ยนPassword Email Accounts 1.Login User cPanel  2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...

การเปลี่ยนแปลงQuotaพื้นที่ Email

การเปลี่ยนแปลงQuotaพื้นที่ Email Accounts1.Login User cPanel   2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...

การสร้าง Email Accounts

การสร้าง Email Accounts1.Login User cPanel   2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...