การเปลี่ยนPassword cPanel

การเปลี่ยนPassword cPanel

 1.Login User cPanel
หน้าlogin


2กดที่Username(ไอคอนรูปคน)>Password
user

3.ใส่Passwordเก่า>ตั้งPasswordใหม่ หรือ กดPassword Generator>Change you passwordpasswordnew

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การเริ่มต้นใช้งาน Email Autoresponders

การเริ่มต้นใช้งานในส่วน Email AutorespondersEmail autoresponder คือ การตั้งการตอบอีเมล์(reply)...

การลบ Email Autoresponders

การลบ Email Autoresponders1.Login User...

การสร้าง Email Accounts

การสร้าง Email Accounts1.Login User cPanel   2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...

การแก้ไข Email Autoresponders

การแก้ไขEmail Autoresponders1.Login User cPanel2.เลือกหัวข้อEMail>Autoresponders...

การเปลี่ยนPassword Email

การเปลี่ยนPassword Email Accounts 1.Login User cPanel  2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...